Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

商业风险管理: Level 7

制定战略以处理由业务运营和变更所引发的风险。提供资源以实施战略,授权从事风险管理活动的详细规划和实施。