Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

数字化取证: Level 5

进行调查,以正确地收集、分析和向商业和法律受众提供数字化证据。整理结论和建议并向利益相关方提供取证结果。协助策略、标准和准则的制定。