Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Reference and guide to SFIA version 7. Framework status: Current standard.

Umiejętności

Ta część zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich umiejętności SFIA pogrupowanych wg kategorii i podkategorii.

Kategorie i podkategorie

Dla wygody użytkowników umiejętności SFIA zostały pogrupowane według kategorii i podkategorii.

Nie należy ich utożsamiać ze stanowiskami lub obszarami odpowiedzialności osobistej. Grupowanie ma na celu pomóc podczas włączania umiejętności SFIA w profile roli lub opisy stanowisk oraz osobom tworzącym ramy kompetencji IT danej organizacji.

Umiejętności

Każda umiejętność SFIA jest przedstawiona w spójny sposób, z krótkim opisem umiejętności oraz wyjaśnieniem jej praktykowania na każdym stosownym poziomie odpowiedzialności.

Struktura umiejętności zawodowych SFIA

Umiejętności są zbudowane z następujących danych referencyjnych:

Nazwa umiejętności:

Nazwa stosowana do celów referencyjnych

Kod umiejętności:

Wyjątkowy kod stosowany jako krótkie odniesienie do umiejętności

Opis umiejętności:

Szeroka definicja umiejętności bez żadnego odniesienia do poziomu, na którym może być praktykowana

Opis poziomu:

Definicja umiejętności dla każdego poziomu, na którym jest praktykowana. Sformułowanie to ułatwia jej stosowanie jako kompetencji zawodowych.

Przykład struktury umiejętności – zilustrowanej przez cyfrową analizę kryminalistyczną

Nazwa umiejętności:

Cyfrowa analiza kryminalistyczna

Kod umiejętności:

DGFS

Opis umiejętności:

Gromadzenie, przetwarzanie, zabezpieczanie, analiza i prezentacja dowodów analizy kryminalistycznej w oparciu o łączne ustalenia, włączając dowody komputerowe na usuwanie skutków podatności na brak bezpieczeństwa i/lub dochodzenia kryminalne, w sprawie oszustw, kontrwywiad lub egzekucję prawa.

Opis poziomu:

Poziom 6: Wyznacza zasady i normy oraz wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania dochodzeń analizy kryminalistycznej przez organizację. Prowadzi i zarządza złożonymi dochodzeniami włączającymi dodatkowych specjalistów w razie konieczności. Zezwala na wydanie formalnych raportów analizy kryminalistycznych.

Poziom 5: Przeprowadza dochodzenia w celu prawidłowego gromadzenia, analizy i przedstawiania wszystkich ustaleń, włączając dowody cyfrowe dla odbiorców biznesowych, jak i prawnych. Gromadzi wnioski i zalecenia i przedstawia ustalenia analizy kryminalistycznej udziałowcom. Przyczynia się do rozwoju polityk, standardów i wytycznych.

Poziom 4: Przyczynia się do prowadzenia dochodzeń cyfrowej analizy kryminalistycznej. Przetwarza i analizuje dowody zgodnie z zasadami, normami i wytycznymi oraz wspiera tworzenie ustaleń i raportów analizy kryminalistycznej.